تبلیغات


تمام ناتمام...

هر کسی، یه چیزی داره که متعلق به خودش هست، منظورم از نظر مادی نیست، منظورم چیزایی هست که واسه خودت هست، واسه تنهایی هایت، واسه زمان خوشحالیت، یه چیزی پناه میبری بهش همیشه و هرزمان.

برای من سازم هست، قسمتی از وجودم شده و بی اغراق کل روز در فکرش هستم تا شب شه بیام خانه و بهش پناه ببرم.

دو سه هفته پیش مجبور شدم واسه 4 روز ببرمش تعمیرگاه، و اون 4 روز مثال مرغ سرکنده دور خودم میچرخیدم و جفتک مینداختم....منبع این نوشته : منبع